معنی این لغات کدام است : Attempt
لغت قبلی :
آزمون را شروع کنید
پاسخ شما :
پاسخ صحیح :
جایگاه شما
امتیاز شما : 10
رتبه شما : 62
درصد پاسخگویی
پاسخ صحیح : 8
پاسخ غلط : 0
درصد : 100 %
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 59 روز