یک لغت از کتاب 504
Sinister
شیطانی

یک لغت از کتاب 1100
Spy
جاسوس، جاسوسي کردن
هنری تورئو :
آن گونه كه باور دارید، زندگی كنید. آنگاه می توانید دنیا را زیر و رو نمایید.
    روز شمار کنکور
    سراسری 99 : 209 روز
    ارشد 99 : 130 روز
427
کاربر
3390
انتخاب رشته کنکور
7809
پاسخ به سوال کنکور
247665
تخمین رتبه کنکور
تبلیغات متنی
انتخاب رشته ریاضی
انتخاب رشته هنر
تخمین رتبه کنکور
انتخاب رشته کنکور
کنکور آنلاین
انتخاب رشته تجربی
انتخاب رشته انسانی
ترجمه read this
لینک شما اینجا

تبلیغات متنی
تخمین رتبه کنکور
انتخاب رشته کنکور
انتخاب رشته تجربی
ترجمه read this
انتخاب رشته انسانی
انتخاب رشته ریاضی
انتخاب رشته هنر
کنکور آنلاین
لینک شما اینجا
اخبار کنکور در اینستاگرام هموا