با توجه به بیت زیر کدام گزینه از زبان مدعیان مطرح شده است؟ این مدعیان در طلبش بی خبران اند کان را که خبر شد خبری بازنیامد
تست قبلی : معنی واژه "تعظیم" در بیت زیر چیست ؟ خوردست خدا ز روی تعظیم سوگند به روی هم چو ماهت
پاسخ شما غلط
پاسخ شما : عظمت
پاسخ صحیح : بزرگداشت
جایگاه شما
امتیاز شما : -1
رتبه شما : 51562
امتیازات شما
کنکور آنلاین : -1
آزمون لغات زبان : 0
فلش کارت : 0
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 98 : 246 روز