کدام گزینه با دو بیت زیر قرابت معنایی بیشتری دارد؟ بنده همان به که ز تقصیر خویش گور عذر به در گاه خدای آورد گور ***** ور نه سزاوار خداوندس اش کس نتواند که به جای آورد
تست قبلی : معنی واژه "تعظیم" در بیت زیر چیست ؟ خوردست خدا ز روی تعظیم سوگند به روی هم چو ماهت
پاسخ شما غلط
پاسخ شما : عظمت
پاسخ صحیح : بزرگداشت
جایگاه شما
امتیاز شما : 462
رتبه شما : 1
درصد پاسخگویی
پاسخ صحیح : 33
پاسخ غلط : 203
درصد : 14 %
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 59 روز