در کدام بیت "اغراق" وجود دارد؟
تست قبلی : معنی واژه "تعظیم" در بیت زیر چیست ؟ خوردست خدا ز روی تعظیم سوگند به روی هم چو ماهت
پاسخ شما غلط
پاسخ شما : عظمت
پاسخ صحیح : بزرگداشت
جایگاه شما
امتیاز شما : -1
رتبه شما : 17547
امتیازات شما
کنکور آنلاین : -1
آزمون لغات زبان : 0
فلش کارت : 0

کنکور آنلاین : -1 سطح 1
آزمون لغات : 0 سطح 1
فلش کارت : 0 سطح 1
امتیاز کل : -1 سطح 1
امتیاز شما موقتی است شما مهمان هستید.

1. HaniyeH
امتیاز : 5012

2. fereshte
امتیاز : 4486

3. محسن
امتیاز : 4133

4. اسما
امتیاز : 3007

5. سولماز
امتیاز : 2974

6. پریا
امتیاز : 2333

7. عسل
امتیاز : 2123

8. نیما اسلامی
امتیاز : 2059

9. yegane
امتیاز : 1523

10. nedaa
امتیاز : 1057

تعداد کاربران : 17642 نام شما قرار ندارد شما مهمان هستید
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 5 روز


1. HaniyeH
امتیاز : 5012

2. fereshte
امتیاز : 4486

3. محسن
امتیاز : 4133

4. اسما
امتیاز : 3007

5. سولماز
امتیاز : 2974

6. پریا
امتیاز : 2333

7. عسل
امتیاز : 2123

8. نیما اسلامی
امتیاز : 2059

9. yegane
امتیاز : 1523

10. nedaa
امتیاز : 1057

تعداد کاربران : 17642 نام شما قرار ندارد شما مهمان هستید